Πρόγραμμα

Ομιλίες σε ολομέλεια

(για το προφίλ του κάθε ομιλητή κάντε κλικ στο όνομά του)

Στρογγυλή τράπεζα

Η έρευνα στη διδακτική των μαθηματικών στην Ελλάδα και την Κύπρο

Θεματικές Ενότητες

    Σχεδιασμός και ανάλυση διδακτικών καταστάσεων
        Συντονισμός: Μ. Καλδρυμίδου - Μ. Τζεκάκη
    Έκφραση μαθηματικής σκέψης: ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις
        Συντονισμός: Μ. Σακονίδης
    Μαθηματικά με εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας
        Συντονισμός: Χ. Κυνηγός
    Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διδακτική των Μαθηματικών
        Συντονισμός:  Γ. Φιλίππου

Ανακοινώσεις με μορφή Πόστερ

Συνεδρίες εργασίας

1. Συνεδρία Εργασίας για νέους ερευνητές: Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας μια έρευνα στο πεδίο της Μαθηματικής Εκπαίδευσης

2. Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας: Μαθησιακές δραστηριότητες

3. Τα νέα βιβλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο

Θεματικές Ενότητες

Σχεδιασμός και ανάλυση διδακτικών καταστάσεων
Συντονισμός: Μ. Καλδρυμίδου - Μ. Τζεκάκη

Η Μαθηματική εκπαίδευση, τα τελευταία χρόνια, ασχολείται συστηματικά με το σχεδιασμό διδακτικών καταστάσεων, κατάλληλων για την ανάδειξη μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών.  Η ανάλυση των καταστάσεων αυτών, παράλληλα με τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται τα μαθηματικά νοήματα μέσα στην τάξη αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής, οι προτεινόμενες εισηγήσεις καλούνται να παρουσιάσουν ερευνητικές ή θεωρητικές προσεγγίσεις στους παρακάτω άξονες:

Έκφραση μαθηματικής σκέψης: ψυχολογικές και κοινωνικές προσεγγίσεις
Συντονισμός: Μ. Σακονίδης

Στα μαθηματικά, η αυξανόμενη ανάγκη έκφρασης, επικοινωνίας και διαχείρισης αφηρημένων γενικεύσεων, καθώς ο μαθητής προχωρά στα υψηλότερα στάδια της εκπαίδευσής του, επιβάλλει την αξιοποίηση μιας ποικιλίας αναπαραστάσεων: με εικόνες, διαγράμματα, λέξεις, μαθηματικά σύμβολα, κ.ο.κ.  Η πρόσβαση στις αναπαραστάσεις αυτές και στο σύστημα το οποίο διέπει τη λειτουργία τους καθορίζεται αποφασιστικά τόσο από το κοινωνικο-πολιτισμικό όσο και από το εκπαιδευτικό περιβάλλον του μαθητή, ενώ με τη σειρά της καθορίζει τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας των μαθηματικών.  Η συγκεκριμένη θεματική περιοχή επικεντρώνεται στη μελέτη θεμάτων που συνδέονται με τη λειτουργικότητα, την αξιοποίηση, τη διαχείριση και την προσβασιμότητα των διαφόρων συστημάτων αναπαράστασης από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης των πρώτων.

Μαθηματικά με εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας
Συντονισμός: Χ. Κυνηγός

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί ποικιλόμορφα στην διδακτική των μαθηματικών. Πίσω από κάθε ψηφιακό εργαλείο και κάθε χρήση του υπάρχει μια λιγότερο ή περισσότερο ρητή θεώρηση. Αυτή μπορεί να είναι επιστημολογική, δηλαδή να αφορά στα ίδια τα μαθηματικά, να είναι γνωσιακή, κοινωνικο-πολιτισμική, διδακτική ή συνδυασμός αυτών. Μπορεί να προσβλέπει σε άμεση αξιοποίηση με μεγάλη κλίμακα, ή σε σχεδιασμό καινοτόμων εκαπιδευτικών περιβαλλόντων με στόχο την έρευνα. Αυτή η θεματική ενότητα έχει στόχο να συζητηθούν οι θεωρήσεις αυτές. Αναμένονται εργασίες σε θέματα που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία σε περιβάλλοντα που βασίζονται στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, θέματα που αφορούν το σχεδιασμό, τις λειτουργικότητες και τις αναπαραστάσεις καινοτόμων ή υπό ανάπτυξη εργαλείων, θέματα που αφορούν την χρήση τους σε πραγματικές εκπαιδευτικές συνθήκες και θέματα που αφορούν στην υποστήριξη εκπαιδευτικών να τις αξιοποιήσουν στην διδακτική τους δράση.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διδακτική των μαθηματικών
Συντονισμός:  Γ. Φιλίππου

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, που αρχίζει με την απόφασή του ατόμου να επιλέξει τον αντίστοιχο κλάδο σπουδών και συνεχίζεται μέχρι την αφυπηρέτησή του. Οι αλλαγές αυτές είναι εμφανείς στις θεωρίες μάθησης, όπως π.χ. του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, που εστιάζουν στην ανάπτυξη στρατηγικών και διαδικασιών σκέψης παρά σε συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Στη θεματική αυτή αναμένονται εργασίες αναφορικά με τις αλλαγές στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ως οργανωτών μαθησιακών δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την οικοδόμηση γνώσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα χαρακτηριστικά των ατόμων που επιλέγουν το επάγγελμα του δασκάλου των μαθηματικών, τα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, τα κίνητρα, οι στάσεις και πεποιθήσεις των υποψηφίων και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, και γενικά οι παράγοντες που αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη διδασκαλία / μάθηση των μαθηματικών.

 

Αρχική Σελίδα
ΕνΕΔιΜ
Θέμα Συνεδρίου
Επιτροπές
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα
Προθεσμίες
Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
Διοργάνωση
Εγγραφές
Επικοινωνία
Πώς θα μας βρείτε
Χορηγοί
 
Copyright: Athens University @ 2004